Місія і завдання

Місія Громадської Ліги Україна-НАТО – започаткування та активізація широкого громадського руху за євроатлантичну інтеграцію України.

Перед Лігою як об’єднанням неурядових організацій, що опікуються питаннями безпеки, співробітництва України з НАТО, постає важлива і відповідальна місія розвивати ідеї євроатлантичної інтеграції в Україні та досягти спільно з державними структурами, іншими громадськими організаціями, освітніми, військовими структурами, спільно із засобами масової інформації та з представниками української промисловості і бізнесу глибинних базових зрушень сприйняття та розуміння суспільством європейської безпекової системи та ролі НАТО у формуванні такої міцної і стабільної системи безпеки, в якій є місце і Україні.

Вступ до НАТО відповідає національним інтересам України. Повноправне членство України в НАТО дає можливість використовувати увесь політичний, економічний, технічний потенціал Альянсу та брати активну участь в його подальшому реформуванні.

В процесі розширення Північноатлантичний альянс перетворився на наполегливого поборювача демократичних реформ. Сьогодні НАТО формує не абстрактну безпеку, а таку, що базується на сучасному розумінні цього поняття. Для України приєднання до Альянсу означає визнавати саме демократичні стандарти сприйняття проблем безпеки.

Україна у будь-якому випадку є і залишатиметься об’єктом впливу глобальних ініціатив і сферою інтересів як Заходу, так і Сходу. Але, проголосивши про намір стати членом НАТО, вона змінює режим такого впливу, стає суб’єктом міжнародних ініціатив й отримує реальну перспективу підвищення власної активної ролі.

Імпульс активності нової влади не призвів до значного прискорення процесу євроатлантичної інтеграції. На цьому шляху хоч і були усунуті принципові політичні перешкоди, проте існують інші проблеми, які ще доведеться вирішувати.

До інтеграції в європейські структури готова і спроможна влада, але не готове суспільство. Наша держава сьогодні цілковито розділяє політичні, правові, соціальні, культурні й безпекові цінності євроатлантичної спільноти. Однак стосовно українського суспільства ситуація є суттєво складнішою. І тут недостатньо лише констатувати, що рівень підтримки населенням членства в НАТО є низьким.

Очевидні труднощі, пов’язані з незавершеністю процесів національної самоідентифікації та внутрішньої консолідації українського суспільства, відсутністю загального сприйняття базових цінностей і розуміння національних цілей. Це виявляється в ностальгічних настроях частини населення, особливостях орієнтацій певних представників політичної еліти, неспівпадінні між довготерміновими національними інтересами та кон’юнктурою внутрішньополітичної боротьби. Зміна цієї ситуації можлива за умов суттєвих зрушень у соціально-економічному і політичному становищі в країні.

Перспектива вступу до Альянсу для України стає реальною, і політика на цьому напрямі повинна бути максимально послідовною та прагматичною.

Північноатлантичний Альянс як структура в жодній країні не проводив інформаційну кампанію, не буде цього і в Україні. Переконувати українців у доцільності євроатлантичної перспективи буде і повинна українська сторона. В першу чергу ініціатива в серйозних зрушеннях, в початку всерегіональної систематичної роботи за державою. Причому не тільки і не стільки за регуляторними відомствами, а в більшій мірі за органами виконавчої влади, системою місцевої і державної регіональної влади.

Якщо у держави є та частина влади яка проголошує євроатлантичні прагнення України в Брюсселі, то повинна бути і інша частина державної влади яка ідеї євроатлантичної інтеграції буде проголошувати в містах і містечках України. Інформаційна робота повинна бути широкою, потужною, зрозумілою і мати довготривалий характер. Зусилля повинні бути спрямовані не лише на обласні міста, а й на малі містечка, районні центри та села України.

Головна стратегічна лінія євроатлантичної інформаційної ініціативи повинна координуватись такою урядовою структурою, яку очолюватиме прем’єр-міністр.

Громадський сектор, неурядові організації в свою чергу можуть забезпечити більш якісне, покращене виконання поставлених завдань, використовуючи принципи відкритості, дискусійності та об’єктивності. Неурядові організації ближчі до реальності, ближчі до ментальності і свідомості конкретної людини і до формування розуміння і світогляду пересічного українця.

Саме громадські організації, спілки, асоціації і об’єднання, якою до речі і є Громадська Ліга Україна-НАТО, можуть і повинні бути тим партнером і об’єктивним критиком, який сприятиме ефективності, ґрунтовності, виваженості і послідовності у впровадженні високих державних цілей і реалізації важливих рішень.

Роль неурядових організацій більш гнучко і послідовно впроваджувати такі ідеї, щоб досягати задекларовані цілі. Саме неурядові організації можуть виступити тим креативщиком і зачинателем таких кроків, які в свою чергу дадуть результат. Громадські організації, зважаючи на свій неформальний характер, виступають як партнером, який підказує механізми реалізації і розв’язання поставлених завдань та цілей, так і своєрідним каталізатором для стимулювання діяльності держави у проведенні тієї стратегії, яка відповідає інтересам суспільства.

Показовим є приклад Громадської Ліги Україна-НАТО, яка в свою чергу об’єднала однодумців у певну ефективну систему. І це є великим успіхом неурядових організацій України, адже для прикладу у наших колег, що опікуються питаннями європейської інтеграції, подібного об’єднання немає. Ліга це певний приклад, зразок на який покладено багато надій перш за все самих організацій-членів Громадської Ліги.

Позитивним є те, що у програмах міністерств і Державних комітетів, та в загальнодержавних інформаційних програмах, пов’язаних з євроатлантичною інтеграцією та інформуванням громадськості Лігу Україна-НАТО зазначено як партнера і співвиконавця.

Відповідні програми Міністерства закордонних справ України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України передбачають таку співпрацю.

Партійна риторика не замінює реформ: у політичній, правовій, цивільній сферах накопичилося певне відставання у виконанні узгоджених з Альянсом планів. Для збільшення внутрішньої підтримки стратегічних зовнішньополітичних рішень необхідні поступовість та послідовність. Процес зміцнення демократії в Україні потребуватиме значних зусиль та часу. І чим менше часу ми хочемо потратити, тим більше необхідно прикладати зусиль.

Важливим документом у сфері реалізації євроатлантичних прагнень України є і щорічний Цільовий план Україна – НАТО.

Цільові плани визначають конкретні заходи в таких галузях, як внутрішньополітичні питання, зовнішня та безпекова політика, реформування структур безпеки та оборони, інформування громадськості, інформаційна безпека, а також економічні та правові питання. У певних галузях, в яких передбачаються внутрішні заходи, які має виконати Україна, зазначена і участь Громадської Ліги Україна-НАТО.

Досягнення цілей, викладених у цільових планах, стане кроком до втілення Україною її стратегічної мети, яку окреслено у Плані дій Україна – НАТО, щоб наблизити Україну до реалізації її прагнення інтегруватися до євроатлантичних структур.

Передовсім слід забезпечити справді демократичний розвиток і консолідувати країну. Це головний пріоритет. Адже сильна і стабільна внутрішня політика дає можливість проводити сильну зовнішню політику.

Водночас, важливо усвідомлювати, що утримання від набуття членства “до кращих часів” також пов’язане із втратами і ризиками. Зокрема неадекватність сприйняття Альянсу призводить до невірного розуміння його реального місця в системі міжнародних відносин та значення співпраці з ним. Адже НАТО є невід’ємною частиною Заходу, однією з несучих конструкцій сучасного світоустрою і не може бути штучно виділений з-поміж інших споріднених структур, як це відбувається в масовій свідомості українців.

Важливо також, щоб ставлення до Північноатлантичного альянсу не відокремлювалось від позиції щодо демократичних цінностей. Альянс не є їх випадковим чи вторинним носієм. Навпаки, він відіграє особливу роль у їх захисті, збереженні та консолідації.

Громадська Ліга Україна-НАТО проводить і буде проводити значну наукову, аналітичну роботу, здійснювати моніторинг та детальні соціологічні опитування, але не це є основним у діяльності Ліги. Місія Ліги Україна-НАТО – здійснювати широку масштабну роботу по всій Україні. Завдання Ліги ініціювати і проводити загальну інформаційну і просвітницьку роботу серед всіх вікових і соціальних груп у всіх українських регіонах саме щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави. Адже наш європейський вибір, який ми здійснили, наші демократичні цінності, які ми опановуємо, наша національна культурна ідентичність, яку ми відроджуємо, наша європейськість, в яку ми віримо, наша відданість загальнолюдським цінностям, яку ми культивуємо, зрештою наше право здійснити свій власний цивілізаційний вибір, – потребує безпеки і захисту.

Ліга планує залучати до своєї діяльності регіональні неурядові організації, державні виконавчі структури всіх рівнів, освітні, наукові установи, всіх зацікавлених осіб для здійснення головної своєї мети – започаткування і активізації широкого громадського руху за євроатлантичну інтеграцію України. Не викликає сумнівів, що сьогодні існують найкращі можливості для проведення практичних кроків у розвитку співпраці з НАТО і ми зацікавлені не лише у проголошенні цієї мети, а і в її реальному досягненні та здійсненні.